โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์
(Songklanagarind Vejchavivat Hospital)

ชั้น 1 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-451822, 074-451827-8

หมายเลขภายใน : 1822, 1827-8

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)

ชั้น B อาคาร 100 ปี

โทรศัพท์ : 074-451772